Thời gian qua, UBND xã Thạch Khê đã không ngừng đẩy mạnh công tác CCHC trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của Cán bộ, Công chức cấp xã. Nhờ đó chỉ số CCHC của xã từng bước được nâng lên, Nhân dân ngày càng hài lòng đối với chính quyền địa phương.

            Xác định rõ việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC, thực thi công vụ tại địa phương. UBND xã đã phân công cán bộ lãnh đạo xã, trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC, bộ phận chuyên môn lập kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể... từ đó vai trò, trách nhiệm của hầu hết CBCC từng bước được nâng lên hoạt động có nền nếp, khoa học nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm cử cán bộ, công chức, lãnh đạo địa phương, người trực tiếp phụ trách tham mưu công tác CCHC tại UBND xã tham gia tập huấn công tác CCHC và các quy định về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

    

        Cán bộ trực một cửa giải quyết Hồ sơ cho công dân

        Để thực hiện tốt công tác CCHC, UBND xã đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong đó đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; các thành viên là cán bộ, công chức có liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể. Cán bộ, công chức chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của mình, tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung chính như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

         Bên cạnh đó, UBND xã đã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả CCHC và thực thi công vụ của cán bộ, công chức theo định kỳ;  rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức... Đồng thời, triển khai cho cán bộ, công chức thực hiện hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức của xã đều đủ chuẩn có đủ trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ phận “một cửa” hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, tránh gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND xã.

   

            Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC được tiếp tục quan tâm đẩy mạnh; Công tác cải cách thể chế như: xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, rà soát luôn được chú trọng. Bộ phận một cửa, một cửa liên thông; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND xã, công tác tuyên truyền; công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức; công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính; việc sử dụng, theo dõi, lưu trữ hồ sơ sổ sách; quy trình tiếp nhận và trả kết quả; công tác tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

    

        Thời gian tới, UBND xã thường xuyên thực hiện nghiệm túc công tác niêm yết công khai, tuyên truyền các thủ tục hành chính đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cán bộ thực thi nhiệm vụ; thường xuyên cập nhật công khai, công bố thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Phấn đấu hoàn thành tốt về các chỉ tiêu và chỉ số CCHC của xã, tạo sự hài lòng và đồng thuận của người dân, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức của đơn vị.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 125.098
    Online: 7